Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "สร้างบัณฑิต สู่ความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารธุรกิจ" วิดีทัศน์แนะนำคณะ เว็บไซต์เดิมคณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอเชิญสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
งานวิจัยจัดโครงการอบรม "จุดประกายการวิจัยและพัฒนา เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้โดนใจแหล่งทุน"
ดร.วิทยา เจียรพันธุ์ และคณะเข้าพบท่านคณบดีเพื่อหารือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ทุกคนที่สนใจเข้าศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำสัญญาทุน การตลาดค้าปลีก (ซีพี) ทำสัญญาทุน วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. -12.00 น. ห้อง MS 205
สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษฯ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญร่วมสัมมนา PIM's Work-bas Education Forum #4
ธ.ไทยพาณิชย์ สนง.ใหญ่ ขแเชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ฯ
12345678910...
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมเตรียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฟรี)
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนยูอีซี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรีย
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง “ถามคือสอนและเทคนิคการสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่" (โครงการ UBU Active Learnning21 Road Show ครั้งที่้ 3 ที่คณะรัฐศาสตร์)
ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North South Fellowship Program ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พ.ค.2560)
ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการตลาด(แผนการฝึกงานค้าปลีก) ปีการศึกษา 2560
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2559
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมารแผ่นดิน
รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน
แมคโคร สาขาวารินชำราบ อุบล รับสมัคร พนักงาน 3 ตำแหน่ง
ประกาศคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน
บ.ภัทรเดชไพบูลย์ จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา
บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด รับสมัครตำแหน่งงานหลายอัตรา
ราคากลาง การจ้างเหมาบริการเอกชนจัดทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีพิเศษ
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจ้างเหมาจัดทำป้ายอักษรโลหะและกล่องบรรจุไวนิล
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ราคากลางการจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการการโรงแรมชั้นปีที่ 3
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขที่ ม.อบ.(บศ)01/2560
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
ราคากลางการจ้างเหมาบริการเอกชนจัดทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ โครงการทัศนศึกษาดูงานบุคลากรคณะบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560
ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอใน "งานประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5"
ขอเชิญรับฟังการแสดงปาฐกถา "การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" และชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการแพทย์ธรรมชาติ ครั้งที่ 1 ICNM 2017
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติประชารัฐในทิศทางของมหาวิทยาลัยไทย และงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 "Diving Social Enterprise towards Thailand 4.0"
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9/ The 9th ASEAN + C+ I Symposium on Business Management Research
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศทุนวิจัยประจำปี พ.ศ. 2561
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2018)
รับสมุครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทางด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
การเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุน สกว. 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "การใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย"
รงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาในการเรียนรู้สื่อการตลาดดิจิทัล เพื่อรองรับการแข่งขันในยุค AEC ในห้องข้อเรื่อง "สื่อสร้างสรรค์เพิ่มพลังการเรียนรู้"
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม: From SeS Framwork to Research Proposals"
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
ประชาสัมพันธ์ อาจารย์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการรู้สารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารแน
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์