ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะผู้บริหารรศ.มันทนา สามารถ
คณบดี 
โทร. 0-4535-3808
ผศ.สืบพงศ์ หงษ์ภักดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.อุทัย อันพิมพ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา

ดร.สุมาลี เงยวิจิตร
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

อ.สายเพชร อักโข
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

ดร.สุขวิทย์ โสภาพล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ฐิติ ราศีกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร

อ.รินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตติ์
รักษาการ
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

ดร.กฤตยา อุทโธ
รักษาการ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม


อ.ศุภกัญญา จันทรุกขา
รักษาการ
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ


 
 
 
นายกวีวัฒน์ จังอินทร์
รักษาการ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 
โทร. 0-4535-3837
โทร. 0-4535-3836

 


ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พัฒนาโดย งานระบบสารสนเทศคณะบริหารศาสตร์ โทร. 3809