Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  สืบค้นงานวิจัย  
เพิ่มข้อความเพื่อสืบค้น    
     

 


รายชื่อโครงการ 50 เรื่อง ล่าสุด  |
  
ปีงบประมาณชื่อเรื่องหัวหน้าโครงการประเภท
2561การสร้างมูลค่า ผ้าท้องถิ่นโดยการถอดท่าฟ้อนรำ และการตกแต่งห้องพักด้วยผ้าย้อมครามวงศ์ปัดสาผ่านเทคโนโลยีดิทัลนายฐิติ ราศีกุลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2561สืบสานประเพณี "บุญออกพรรษา" ประจำปี 2561นางสาวปวีณา ทองบุญยังทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2561การสืบสานประเพณีบุญเข้ากรรม ฮีต 12ดร.พีชญาดา พื้นผาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2561พัฒนาและเพิ่มทักษะด้านดนตรีไทยนายมงคล กิตติวุฒิไกรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2561สืบสานวัฒนธรรมลำผญา เชื่อมโยงผ่านบทรำและคำกลอน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนไทยนางสาวมนัสดา ชัยสวนียากรณ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2561สร้างทักษะการบริหารผ่านการละเล่นพื้นบ้านอีสาน (ปีที่ 5)น.ส.ศุภกัญญา จันทรุกขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2561การพัฒนาตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีผศ.ใจแก้ว แถมเงินวิจัย
2561การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยระบบเว็บไซต์ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency) สำหรับธุรกิจที่พักและท่องเที่ยวในภาคอีสาน ผศ.พิมลสินี อุดมพันธ์วิจัย
2561ระบบแอปพิเคชั่นติดตามและพยากรณ์สุขภาพผู้สูงอายุดร.อนิรุธ สืบสิงห์วิจัย
2561การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการเงินในธุรกิจปลาพื้นบ้านดร.กฤตยา อุทโธวิจัย
2561ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน กรณีศึกษาบ้านศรีไคออก หมู่ 4นายดุสิต ศรีสร้อยวิจัย
2561ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะและมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของนักบัญชีผศ.รินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตติ์วิจัย
2561การจัดทำบัญชีและความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการบัญชีชุดเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEsอ.ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญาวิจัย
2561การจัดทำบัญชีสำหรับการวางแผนกำไร โดยการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Beak Event Point) สำหรับวิสาหกิจชุมชนอ.ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญาบริการวิชาการ
2561การพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างครบวงจรเพื่อยกระดับสินค้าคุณภาพเชิงพาณิชย์วิสาหกิจชุมชน 4 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดร.อุทัย อันพิมพ์บริการวิชาการ
2561การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและมูลค่าตลาดของกิจการ :กรณีศึกษาของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยนายธีนทัต โกศัลวิตรวิจัย
2560การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ผ้ากาบบัวของจังหวัดอุบลราชธานีดร.จักริน วชิรเมธินวิจัย
2560การพัฒนาระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับสำหรับผลิตภัณฑ์ผ้ากาบบัวของจังหวัดอุบลราชธานีรศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาววิจัย
2560การพัฒนาระบบวิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่นเสื้อผ้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเหมืองข้อมูลเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้ากาบบัวของผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานีดร.อนิรุธ สืบสิงห์วิจัย
2560ตัวแบบการบัญชีบริหารเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดในภาคอีสานตอนใต้ของประเทศไทยดร.พรพิพัฒน์ แก้วกล้าวิจัย
2560การศึกษาความรับผิดชอบต่อแรงงานของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานีดร.กนกกานต์ เทวาพิทักษ์วิจัย
2560แผนงานการพัฒนานวัตกรรมระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ผ้ากาบบัวของจังหวัดอุบลราชธานีรศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาววิจัย
2560โครงการ OTOP ไทยก้าวไกลสู่ AEC (ปีที่ 3)นายไกรศักดิ์ ยงกุลวนิชบริการวิชาการ
2560โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 (International Conference 2017 “The Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of Southeast Asia)ดร.สุมาลี เงยวิจิตรบริการวิชาการ
2560โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมดร.สายรุ้ง ดินโคกสูงบริการวิชาการ
2560กลยุทธ์การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจ SMEs คลัสเตอร์อาหารในตลาด AEC ผศ.พิมลสินี อุดมพันธ์บริการวิชาการ
2560การสร้างตราสินค้าSMEs สู่ตราสินค้าระดับพรีเมี่ยมดร.สุมาลี เงยวิจิตรบริการวิชาการ
2560ชุดโครงการ การบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพั4)ผศ.สืบพงศ์ หงษ์ภักดีบริการวิชาการ
2560พัฒนาการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชนนางสายเพชร อักโขบริการวิชาการ
2560การบริหารจัดการติดตามหนี้ของกองทุนหมู่บ้าน ในเขตตำบลเมืองศรีไคน.ส.ภัทราจิตร แสงสว่างบริการวิชาการ
2560การพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างครบวงจรเพื่อยกระดับสินค้าคุณภาพเชิงพาณิชย์วิสาหกิจชุมชน 4 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดร.อุทัย อันพิมพ์บริการวิชาการ
2560การส่งเสริมการควบคุมภายในด้านการบัญชีและภาษีอากร สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดอุบลราชธานีผศ.ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์บริการวิชาการ
2560พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการเรียนรู้สื่อการตลาดดิจิตอลเพื่อรองรับการแข่งขันในยุค AECผศ.กมลพร นครชัยกุลบริการวิชาการ
2560อบรมเชิงปฏิบัติโครงการ “การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (อย่างง่าย) เพื่อช่วยในการวางระบบบัญชีที่ดี สำหรับวิสาหกิจชุมชนและ SMEs”ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร หงษ์ภักดีบริการวิชาการ
2560โครงการเตรียมพร้อมสำหรับการเกษียณสำหรับผู้สูงอายุ นายนันทพงษ์ บุญป้องวิจัย
2560โครงการ การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม ความรู้ในด้านการบริการทางด้านโลจิสติกส์ดร.สุมาลี เงยวิจิตรบริการวิชาการ
2560โครงการ ตามแผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรฐกิจดิจิทัลดร.จักริน วชิรเมธินบริการวิชาการ
2560โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวผศ.สืบพงศ์ หงษ์ภักดีบริการวิชาการ
2560การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าชชีวภาพจากมูลสัตว์เพ่อเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือนยั่งยืนดร.อุทัย อันพิมพ์บริการวิชาการ
2560การวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจในปัจจุบันและเป็นไปได้ในการพัฒนานางสายเพชร อักโขบริการวิชาการ
2560รูปแบบการตลาดข้าวอินทรีย์กลุ่มเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ จังหวัดอุบลราชธานีนางสายเพชร อักโขวิจัย
2560การศึกษาความเป็นไปได้การตั้งโรงงานน้ำยางข้นเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราของกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญนายดุสิต จักรศิลป์วิจัย
2560การพัฒนาสื่อแอนนิเมชั่นของสินค้าอารยธรรม 4 ชนเผ่า (ไทย ลาว เขมร และส่วย)ผศ.กมลพร นครชัยกุลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2560ปลูกจิตสำนึกความมีวินัย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อเอนิเมชัน “วัยใส มีวินัย รักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดร.จักริน วชิรเมธินทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2560พัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานผศ.ใจแก้ว แถมเงินทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2560ยุวศาสนสัมพันธ์ สามศาสนาผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร หงษ์ภักดีทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2560สื่อมัลติมีเดียเพื่อนุรักษ์สินค้าภูมิปัญญาไทยอีสาน ผศ.พิมลสินี อุดมพันธ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2560การสืบสานประเพณีบุญเข้ากรรม ฮีต 12ดร.พีชญาดา พื้นผาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2560การสืบสานสืบสานวัฒนธรรมการทำปราสาทผึ้ง และการฉลุลายกาบกล้วยดร.พีชญาดา พื้นผาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2560ประกวดการสร้างสรรค์ท่ารำ ฟ้อนลือเลื่องเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาวน.ส.วรารัตน์ บุญแฝงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
123456

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์