Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  สืบค้นงานวิจัย  
เพิ่มข้อความเพื่อสืบค้น    
     

 


รายชื่อโครงการ 50 เรื่อง ล่าสุด  |
  
ปีงบประมาณชื่อเรื่องหัวหน้าโครงการประเภท
2562การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้ากาบบัวของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวปวีณา ทองบุญยังวิจัย
2561การสร้างมูลค่า ผ้าท้องถิ่นโดยการถอดท่าฟ้อนรำ และการตกแต่งห้องพักด้วยผ้าย้อมครามวงศ์ปัดสาผ่านเทคโนโลยีดิทัลนายฐิติ ราศีกุลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2561สืบสานประเพณี "บุญออกพรรษา" ประจำปี 2561นางสาวปวีณา ทองบุญยังทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2561การสืบสานประเพณีบุญเข้ากรรม ฮีต 12ผศ.ดร.พีชญาดา พื้นผาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2561พัฒนาและเพิ่มทักษะด้านดนตรีไทยนายมงคล กิตติวุฒิไกรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2561สืบสานวัฒนธรรมลำผญา เชื่อมโยงผ่านบทรำและคำกลอน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนไทยนางสาวมนัสดา ชัยสวนียากรณ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2561สร้างทักษะการบริหารผ่านการละเล่นพื้นบ้านอีสาน (ปีที่ 5)น.ส.ศุภกัญญา จันทรุกขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2561การพัฒนาตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีผศ.ใจแก้ว แถมเงินวิจัย
2561การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยระบบเว็บไซต์ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency) สำหรับธุรกิจที่พักและท่องเที่ยวในภาคอีสาน ผศ.พิมลสินี อุดมพันธ์วิจัย
2561ระบบแอปพิเคชั่นติดตามและพยากรณ์สุขภาพผู้สูงอายุดร.อนิรุธ สืบสิงห์วิจัย
2561การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการเงินในธุรกิจปลาพื้นบ้านดร.กฤตยา อุทโธวิจัย
2561ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน กรณีศึกษาบ้านศรีไคออก หมู่ 4นายดุสิต ศรีสร้อยวิจัย
2561ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะและมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของนักบัญชีผศ.รินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตติ์วิจัย
2561การจัดทำบัญชีและความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการบัญชีชุดเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEsอ.ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญาวิจัย
2561การจัดทำบัญชีสำหรับการวางแผนกำไร โดยการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Beak Event Point) สำหรับวิสาหกิจชุมชนอ.ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญาบริการวิชาการ
2561การพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างครบวงจรเพื่อยกระดับสินค้าคุณภาพเชิงพาณิชย์วิสาหกิจชุมชน 4 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดร.อุทัย อันพิมพ์บริการวิชาการ
2561การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและมูลค่าตลาดของกิจการ :กรณีศึกษาของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยนายธีนทัต โกศัลวิตรวิจัย
2561เจาะธุรกิจ พิชิตต้นทุนผศ.นภาพร หงษ์ภักดีบริการวิชาการ
2561เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจัดจำหน่ายแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการสินค้าโอท๊อปนางสาวปวีณา ทองบุญยังบริการวิชาการ
2561การเพิ่มมูลค่าคุณค่าสินค้าสหกรณ์และเกษตรกรรมไทย ก้าวไกลสู่ เกษตรดิจิตอล ในยุค 4.0 ผศ.พิมลสินี อุดมพันธ์บริการวิชาการ
2561การจัดทำเอกสารทางบัญชีและรายงานงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลผศ.ภัทราจิตร แสงสว่างบริการวิชาการ
2561การใช้กลยุทธ์ทางการเงินและความรู้ทางการบัญชีสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มุ่งสู่การเป็นประเทศไทย 4.0นางสาวมนัสดา ชัยสวนียากรณ์บริการวิชาการ
2561การพัฒนาทักษะการบริการอย่างมืออาชีพเพื่อเข้าสู่ยุคของการท่องเที่ยว 4.0ดร.สิริรัตน์ ชอบขายบริการวิชาการ
2561พัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลตามหลักปฏิบัติสำหรับผู้สูงวัยผศ.สืบพงศ์ หงษ์ภักดีบริการวิชาการ
2561การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561ดร.สุขวิทย์ โสภาพลบริการวิชาการ
2561การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ผศ.ใจแก้ว แถมเงินบริการวิชาการ
2561การส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้และลดหนี้สินนายดุสิต จักรศิลป์บริการวิชาการ
2561การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือนแบบยั่งยืนดร.อุทัย อันพิมพ์บริการวิชาการ
2560การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ผ้ากาบบัวของจังหวัดอุบลราชธานีดร.จักริน วชิรเมธินวิจัย
2560การพัฒนาระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับสำหรับผลิตภัณฑ์ผ้ากาบบัวของจังหวัดอุบลราชธานีรศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาววิจัย
2560การพัฒนาระบบวิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่นเสื้อผ้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเหมืองข้อมูลเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้ากาบบัวของผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานีดร.อนิรุธ สืบสิงห์วิจัย
2560ตัวแบบการบัญชีบริหารเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดในภาคอีสานตอนใต้ของประเทศไทยดร.พรพิพัฒน์ แก้วกล้าวิจัย
2560การศึกษาความรับผิดชอบต่อแรงงานของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานีดร.กนกกานต์ เทวาพิทักษ์วิจัย
2560แผนงานการพัฒนานวัตกรรมระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ผ้ากาบบัวของจังหวัดอุบลราชธานีรศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาววิจัย
2560โครงการ OTOP ไทยก้าวไกลสู่ AEC (ปีที่ 3)นายไกรศักดิ์ ยงกุลวนิชบริการวิชาการ
2560โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 (International Conference 2017 “The Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of Southeast Asia)ดร.สุมาลี เงยวิจิตรบริการวิชาการ
2560โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมดร.สายรุ้ง ดินโคกสูงบริการวิชาการ
2560กลยุทธ์การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจ SMEs คลัสเตอร์อาหารในตลาด AEC ผศ.พิมลสินี อุดมพันธ์บริการวิชาการ
2560การสร้างตราสินค้าSMEs สู่ตราสินค้าระดับพรีเมี่ยมดร.สุมาลี เงยวิจิตรบริการวิชาการ
2560ชุดโครงการ การบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพั4)ผศ.สืบพงศ์ หงษ์ภักดีบริการวิชาการ
2560พัฒนาการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชนนางสายเพชร อักโขบริการวิชาการ
2560การบริหารจัดการติดตามหนี้ของกองทุนหมู่บ้าน ในเขตตำบลเมืองศรีไคผศ.ภัทราจิตร แสงสว่างบริการวิชาการ
2560การพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างครบวงจรเพื่อยกระดับสินค้าคุณภาพเชิงพาณิชย์วิสาหกิจชุมชน 4 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดร.อุทัย อันพิมพ์บริการวิชาการ
2560การส่งเสริมการควบคุมภายในด้านการบัญชีและภาษีอากร สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดอุบลราชธานีผศ.ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์บริการวิชาการ
2560พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการเรียนรู้สื่อการตลาดดิจิตอลเพื่อรองรับการแข่งขันในยุค AECผศ.กมลพร นครชัยกุลบริการวิชาการ
2560อบรมเชิงปฏิบัติโครงการ “การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (อย่างง่าย) เพื่อช่วยในการวางระบบบัญชีที่ดี สำหรับวิสาหกิจชุมชนและ SMEs”ผศ.นภาพร หงษ์ภักดีบริการวิชาการ
2560โครงการเตรียมพร้อมสำหรับการเกษียณสำหรับผู้สูงอายุ นายนันทพงษ์ บุญป้องวิจัย
2560โครงการ การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม ความรู้ในด้านการบริการทางด้านโลจิสติกส์ดร.สุมาลี เงยวิจิตรบริการวิชาการ
2560โครงการ ตามแผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรฐกิจดิจิทัลดร.จักริน วชิรเมธินบริการวิชาการ
2560โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวผศ.สืบพงศ์ หงษ์ภักดีบริการวิชาการ
123456

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805