Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานพัสดุ


งานพัสดุ

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

เมื่อ : 22/8/2560 หมวดหมู่ : จัดซื้อ / ประกวดราคา โดย : กรณัฐ แก้วโบราณ

เผยแพร่ราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงกระจกหน้าต่างห้องเรียน

เมื่อ : 20/8/2560 หมวดหมู่ : จัดซื้อ / ประกวดราคา โดย : กรณัฐ แก้วโบราณ

ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน

เมื่อ : 20/8/2560 หมวดหมู่ : จัดซื้อ / ประกวดราคา โดย : กรณัฐ แก้วโบราณ

ราคากลาง การจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษาดูงาน สาขาการบัญชี

เมื่อ : 27/7/2560 หมวดหมู่ : จัดซื้อ / ประกวดราคา โดย : รพีพรรณ เทียบแก้ว

ราคากลาง การจ้างเหมาบริการเอกชนจัดทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมื่อ : 14/7/2560 หมวดหมู่ : จัดซื้อ / ประกวดราคา โดย : รพีพรรณ เทียบแก้ว

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีพิเศษ

เมื่อ : 31/5/2560 หมวดหมู่ : จัดซื้อ / ประกวดราคา โดย : กรณัฐ แก้วโบราณ

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

เมื่อ : 31/5/2560 หมวดหมู่ : จัดซื้อ / ประกวดราคา โดย : กรณัฐ แก้วโบราณ

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจ้างเหมาจัดทำป้ายอักษรโลหะและกล่องบรรจุไวนิล

เมื่อ : 18/4/2560 หมวดหมู่ : จัดซื้อ / ประกวดราคา โดย : กรณัฐ แก้วโบราณ

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เมื่อ : 27/2/2560 หมวดหมู่ : จัดซื้อ / ประกวดราคา โดย : กรณัฐ แก้วโบราณ

ราคากลางการจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการการโรงแรมชั้นปีที่ 3

เมื่อ : 17/2/2560 หมวดหมู่ : จัดซื้อ / ประกวดราคา โดย : รพีพรรณ เทียบแก้ว

1234

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์