Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


 

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตามประกาศสอบราคาที่ ม.อบ.(บศ)01/2560  ลงวันที่ 30 มกราคม 2560  
 

อับโหลดวันที่ : 27/2/2560   โดย กรณัฐ แก้วโบราณ   อ่านแล้ว : 1503


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 27234020462ประกาศผู้ชนะการสอบราคา012560.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซืื้อชุดเคร่องเสียงสำหรับการบริหารและจัดการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลกราฟิก
ประกวดราคาซื่อชุดเครื่องเสียงสำหรับการบริหารและจัดการศึกษา จำนวน 1 ชุด
ประกาศผุ้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำลูกกุญแจสำรอง
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำตรายางชื่อตำแหน่ง
เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา : ชุดเครื่องเสียงสำหรับการบริหารและจัดการศึกษา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์