Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการตลาด(แผนการฝึกงานค้าปลีก) ปีการศึกษา 2560


 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการตลาด(แผนการฝึกงานค้าปลีก) ปีการศึกษา 2560 จำนวน 180 คน
1. ได้รับทุนจาก บมจ. ซีพี ออลล์ ร้อยละ 70 ของค่าเทอม  (น.ศ.จ่ายค่าเทอมเอง6750 บาท/เทอม)
2. รับสมัคร 1 มีนาคม -3 เมษายน 2560
3. สอบสัมภาษณ์ /ประกาศผล 18 เมษายน 2560
4. ทำสัญญารับทุน 19 เมษายน 2560
รายละเอียดการรับสมัครและการให้ทุนการศึกษา ดูได้ในประกาศที่ 1464

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.entry.ubu.ac.th/  
 

อับโหลดวันที่ : 28/2/2560   โดย นายธนวัฒน์ อินทะวงค์   อ่านแล้ว : 2352


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คณะบริหารศาสตร์เปิดรับนักศึกษา ป.โท สาขา MBA
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการตลาด(แผนการฝึกงานค้าปลีก) ปีการศึกษา 2560

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์