Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน ประจำปี 2561


 

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานเพื่อเปิดโอกาสเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริงโดยมีระเบียบในการรับสมัครนักศึกษาดังนี้

1.การพิจารณานักศึกษาเข้าฝึกงาน

       จะรับนักศึกษาจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง เข้าฝึกงานทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรปฎิบัติงานสหกิจศึกษา (ในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร)

 

       นักศึกษาฝึกงานต่อรุ่น ไม่เกิน 80 คนและนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษาต้องส่งโครงร่างงานวิจัยมาพร้อมใบสมัคร เพื่อพิจารณารับเข้าฝึกงาน ทั้งนี้หากเต็มจำนวนตามที่กำหนดจะปิดรับสมัคร

2.การรับสมัคร

       2.1 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิลดา จะเปิดรับสมัครเป็นประจำปี 2561 แบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้

 

กำหนดวันรับสมัคร                  ระยะการฝึกงาน ปี 2561

สิงหาคม - กันยายน 2560          มกราคม - พฤษภาคม 2561

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560       พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561   สิงหาคม - ธํนวาคม 2561

 

2.2 สถาบันหรือนิสิต นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะขอรับการฝึกงานที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตลดา ขอให้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และสามารถยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงานได้ด้วยตัวเอง หรือส่งไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้

     เรียน   ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

               พระราชวังดุสิต  แขวงสวนจิตรลดา

               เขตดุสิต  ถนนราชวิถี

               กรุงเทพมหานคร  10303

 3. การติดต่อประสานงาน

      โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา งานฝึกอบรม

      โทรศัพท์  0-2282-7171-4, 0-2282-1150-1 ต่อ 4111,4320,1001 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

   
 

อับโหลดวันที่ : 13/6/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 2695


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2560
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน ประจำปี 2561
บจ.แหลมทองสหการ ประกาศรับสมัครงาน รับสาขา การเงินและการธนาคาร, การจัดการ, การตลาด หลายตำแหน่ง
โรงแรมรายาวดี ต้องการรับนักศึกษาฝึกงาน
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ฯ จัดการแข่งขันแผนธุรกิจฯ
สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ม.อุบลฯ จัดโครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอ
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน
โครงการออแพร์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างแดน
บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ ประสงค์รับนักศึกษาฝึกงาน
นศ. ม.อุบลฯ เรียนภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริงกับ นศ. 15 ประเทศ UBU International Day 2017

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์