Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


นักศึกษาการจัดการการโรงแรมสร้างชื่อเสียงคว้า 3 รางวัล จาก 5th THM FAIR
แจ้งกำหนดการและการเตรียมเอกสารเพื่อทำสัญญารับทุนการศึกษาจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
คณะบริหารศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พิมลสินี อุดมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch
ประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบริการถ่ายภาพให้กับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในราคาโหลละ 30 บาท หากนักศึกษาและบุคลากรสนใจจะถ่ายภาพ ติดต่อถ่ายภาพได้ที่สำนักวิทยบริการ
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาเข้าอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ที่สำนักวิทยบริการ ติดต่อบรรณารักษ์คณะเพื่อประสานงานหรือสามารถติดต่อคุณมะลิวัลย์ สินน้อยที่เบอร์ 1818
ประชาสัมพันธ์อาจารย์คณะบริหารศาสตร์เลือกซื้อหนังสือเข้าสำนักวิทยบริการ วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์หนังสือจุฬามาออกร้านหนังสือที่ อาคารท้องถิ่น ชัน 2 สำนักวิทยบริการ เวลา8.30 -16.30 น.
อบรมฟรี การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
รับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ถึงวันที่ 23 เมษายน 2561
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 “Thailand Accounting Challenge 2018”
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์